آموزش گام به گام خیاطی㋡
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

 

 

 

از الگوی بالا تنه مورد نظر و استین ساده استفاده کنید

۱ سانتیمتر خط شانه جلو را کم کرده و ۱ سانتیمتر به خط شانه پشت

 اضافه کنید

نقاط ۱و ۲ را ۳ سانتیمتر داخل حلقه ی یقه از شانه های جدید مشخص

کنید

نقطه ی موازنه ی بالا تنه  جلو را ۳ سانتیمتر بالا ببرید

نقاط ۳ و ۴ را روی موازنه ی بالا تنه پشت و جلو علامت بزنید

نقاط ۱ و ۳ را با خطی منحنی به هم وصل کنید

نقاط ۲ و ۴ را با خطی منحنی به هم وصل کنید

الگو را از خط ۱-۳ و ۲-۴  قیچی کنید

 

خط وسط آستین را ۱ سانتیمتر به سمت جلو آستین رسم کنید

نقطه ی موازنه ی جلوی استین را ۳ سانتیمتر بالا ببرید

تکه های  بالا تنه را در کنار منحنی  آستین قرار دهید   بطوریکه در

 نقاط موازنه ومنحنی بالای آستین با هم مماس باشند 

از منحنی بالا ی آستین ۲ سانتیمتر روی خط وسط پایین امده و نقطه ی

۵ را مشخص کنید

خط منحنی از نقطه ی ۵ تا خط سر شانه جلو و پشت را رسم کنید

 آستین را از خط وسط قیچی کنید 

۱ سانتیمتر به خط وسط در قسمت جلو و پشت آستین اوزمان دهید که

 در نقطه ی ۵به صفر برسد

*نکته: اگر بخواهیم آستین از وسط درز نداشته باشد میتوان بعد از

اوزمان دادن دوباره آستین را به هم وصل کنیم و فقط قسمت سرشانه

درز میخورد.


 

آستین رگلان به روش گرلاوین

 

ابتدا الگوی بالا تنه پشت و جلو را اماده میکنیم

در الگوی جلو ی بالا تنه پنس سرشانه را بسته و از نقطه ی (الف)  به

اندازه ی ۲/۱ هلال یقه را جدا کرده  نقطه ی (س) را میگذاریم .

از نقطه ی (ب) به اندازه ی ۲/۱ گودی حلقه ی آستین پایین امده و نقطه ی

(د) به دست می آید.

نقاط (س) و (د) را به صورت هلال به یکدیگر وصل میکنیم

رگلان قسمت جلو به دست می آید

در قسمت پشت بالا تنه از نقطه ی (ز) به اندازه ی ۳/۱ هلال یقه جدا کرده

 و نقطه ی (ش) و  از نقطه ی (ر) به اندازه ی ۲/۱ گودی حلقه آستین

جدا کرده نقطه ی (ت) به دست می آید نقاط (ت) و (ش) را هلالی به هم

 وصل میکنیم

رگلان قسمت پشت به دست می آید

الگو های قسمت پشت و جلو را شماره گذاری کنید (۱-۲)  و (۳-۴ )


 

خطوط (د - س) را از بالا تنه جلو و (ت-ش) را از بال تنه پشت جدا کنید

از الگوی اولیه آستین  استفاده کنید

از خط وسط آستین ۳ - ۵ سانتیمتر پایین رفته و نقطه ی (م) را میگذاریم

خط وسط آستین را به اندازه ی سرشانه بالا میرویم

 از نقطه ی (ص) در حلقه ی جلوی آستین به اندازه ی فاصله ی (ج - د)

 بالا رفته و نقطه ی (ف)را میگذاریم

سپس قطعه ی ۱ بالا تنه را طوری از خط (ب -د) روی آستین قرار میدهیم

که نقطه ی (د) روی نقطه ی (ف) قرار گیرد و بقیه آن روی حلقه ی بالای

 قسمت جلوی استین مماس شود

از نقطه ی (ض) به اندازه ی فاصله ی (چ - ت) جدا کرده نقطه ی (ق)

 را میگذاریم

قطعه ی شماره ۳ از بالا تنه پشت را طوری از خط (ت - ر) روی حلقه

 بالا تنه ی قسمت پشت آستین قرار میدهیم  که نقطه ی (ت) روی

 نقطه ی (ق) و بقیه ان مماس باشد

بین خطوط سر شانه و نقطه ی (م) تشکیل یک پنس میدهد

خطوط (الف - م) و (ز - م) با هم مساوی میباشند

به نقاط (ص -ض )  ۱ سانتیمتر اضافه و به خط لبه ی مچ اضافه میکنیم

فاصله ی هلال  (س - ف - ص ) و (ش - ق - ض ) ۱ انتیمتر از خطوط  

 (س - د -ج ) و (ش - ت - چ) بیشتر میباشد . در موقع دوخت استین

کمی خورد داده میشود

 

*نکته : رسم آستین رگلان روی بالا تنه بستگی به طرح مورد نظر دارد

معمولا نقاط (د) و (ت) مجاور خط کارور قرار میگیرد. 

 

[ جمعه بیست و چهارم شهریور 1391 ] [ 10:43 ] [ نمیچه خیاط㋡ ]
 

 ۴-۲۰ : یک پنجم گردن منهای ۷/۰ سانتیمتر

۴-۲۱ : یک پنجم گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر

خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۲۰ به ۲۱ رسم کنید

۲۲-۳ : یک دوم کارور جلو + یک دوم پهنای ساسون

از نقطه ی ۲۲ خطی عمودکوتاه به سمت بالا رسم کنید

۲۳-۳ :یک دوم خط ۲۲-۳ 

 از نقطه  ۲۳ خطی عمود به سمت پایین رسم کنید

نقاط ۲۴ و ۲۵ را در خط کمر و باسن علامت بگذارید

۲۶-۲۳ :به اندازه ی ۵/۲ سانتیمتر

نقاط ۲۰-۲۶ را با خطی عمود به هم وصل کنید

۲۷-۲۰ :پهنای ساسون را طبق اعداد جدول علامت میزنیم

نقاط ۲۶-۲۷ را با خطی عمود به هم وصل کنید

۲۸-۱۱ : خطی به اندازه ی ۵/۱ سانتیمتر به شکل عمود کوتاه در

عرض الگو رسم کنید

۲۸-۲۹:اندازه ی ۱۰ سانتیمتر

۲۷-۳۰: پهنای سرشانه

۲۲-۳۱: یک سوم خط ۲۱-۳

 

خط پهلو و منحنی خط آستین:

۳۲-۲۲: یک دوم اندازه ی ۲۲-۱۴ ، از نقطه ی ۳۲ خطی عمود به سمت پایین رسم کنید

نقاط ۳۴ و ۳۳ را روی خط کمر و باسن علامت بگذارید

منحنی حلقه آستین را مطابق شکل با وصل نقاط ۱۱-۱۶-۳۲-۳۱-۳۰ رسم کنید

منحنی حلقه آستین با نیمساز زاویه ۱۴  

 اندازه ۵/۲ سانتیمتر در سایز ۳۴ تا۴۰

اندازه  ۳سانتیمتر در سایز ۴۲تا ۴۸

اندازه ۵/۳ سانتیمتر در سایز ۵۰تا۵۶ 

 با نیمساز زاویه ۲۲

۲ سانمتیمتر در سایز ۳۴ تا ۴۰  

  اندازه  ۵/۲ سانتیمتر در سایز ۴۲ تا ۴۸

۳ سانتیمتر در سایز ۵۰ تا ۵۶ فاصله داشته باشید

 

[ پنجشنبه بیست و چهارم شهریور 1390 ] [ 11:19 ] [ نمیچه خیاط㋡ ]
 

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم

 

۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر

خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید

*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید

*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید

۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی

 عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید

۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر

۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱

۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به

 وسط پشت نزدیک شوید

ساسون سرشانه را به عرض ۱ سانتیمتر رسم کنید

طول ۲ خط ساسون را اندازه بگیرید و و خط سرشانه را اصلاح کنید

۲-۱۴ :یک دوم کارور پشت + ۵/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۴ خطی عمود به

 بالا تا نقطه ۱۵ رسم کنید

۱۴-۱۶: یک دوم خط ۱۴-۱۵

۱۴-۱۷:یک دوم خط ۲-۱۴ ،از نقطه ۱۷ خطی عمود به سمت پایین رسم کنید

نقاط ۱۸ و ۱۹ را در خط کمر و خط باسن علامت بگذارید

 

 

[ شنبه نوزدهم شهریور 1390 ] [ 18:22 ] [ نمیچه خیاط㋡ ]
 

 خب بریم سراغ الگوی اولیه بالاتنه به روش متریک

براتون قسمت بندی کردم تا به مشکل بر نخورین

 

از نقطه ۰ دو خط عمود بر هم رسم کنید.

۱-۰: اندازه ۵/۱ سانتیمتر

 

۲-۱ : بلندی کف حلقه آستین + ۵/۲ سانتیمتر، از نقطه ۲ خطی عمود

در عرض الگو رسم کنید

 

۳-۲ :  اندازه ۲/۱ (یک دوم) سینه + ۷ سانتیمتر ، از نقطه ۳ خطی عمود به

 سمت بالا و پایین رسم کنید

 

۴-۳ :اندازه خط  ۲-۰ + تفاوت بالا تنه جلو و پشت ،از نقطه ۴ خطی عمود

 در نیمه در عرض الگو رسم کنید.

*نکته ۱: تفاوت بالا تنه جلو و پشت تا سایز ۴۰ یکسان است

از سایز ۴۰ به بعد تفاوت بالاتنه را از نقطه ۴ بالا میرویم

 

*نکته۲:  اگر تفاوت بالاتنه وجود داشت نقطه ی ۴ را تا نیمه الگو ادامه دهید

در غیر این صورت به نقطه ۰ وصل کنید.

 

۵-۱ : بالاتنه پشت ،از نقطه ۵ خطی عمود در عرض الگو تا نقطه ۶

رسم کنید

۷-۵ : بلندی باسن ، از نقطه ی ۷ خطی عمود در عرض الگو تا نقطه ۸

 رسم کنید

 

 

 *برای دیدن تصویر بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

موفق باشید

 

[ پنجشنبه هفدهم شهریور 1390 ] [ 19:57 ] [ نمیچه خیاط㋡ ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

سلام
به وبلاگ من خوش آمدی
امیدوارم مطالب این وبلاگ به دردت بخوره
و بتونی برای خودت لباس های قشنگی بدوزی

خیاطی رفتنم خیلی اتفاقی بود
برای کم شدن استرس اعلام نتایج کنکور رفتم کلاس خیاطی و ثبت نام کردم
همون سال هم دانشگاه قبول شدم
رشته ی تحصیلیم آب و هوا شناسیه
در کنار درس های دانشگاه خیاطی رو هم ادامه دادم
مدرک نازکدوزی و ضخیم دوزی و ژورنال و لباس عروس رو از سازمان فنی و حرفه ای گرفتم
به کار های هنری هم علاقه مندم
برای تفریح و سرگرمی خیاطی میکنم

البته شایدبا این اوضاع و احوال آب و هوا مزون هم زدیم ㋡امکانات وب
چاپ این صفحه